Hem
Kontakta oss
Felanmälan
Om Föreningen
Information boende
Ordningsregler
Nyinflyttade
Avisering, Autogiro / E-faktura
Renoveringar
Vattenskador
Brandskyddinformation
Skadedjur (Anticimex)
Inglasning av balkong
Bredband / IP telefoni / TV
Inpassering och besökssystem
Parkering
Andrahandsuthyrning
Manualer
Grovsoprum stängs
Mäklarinformation
Tvättstuga
Sök
Logga in medlemmar

Systematiskt brandskydd i Brf Ekoparken

 

Som bostadsrättsförening har vi vissa lagkrav på oss. Bland annat vad gäller brandskydd, så kallat SBA = Systematiskt brandskydd. Det innebär att styrelsen har ett övergripande ansvar för underhåll och kontroll av brandskyddet i föreningens byggnader.

Styrelsen har låtit göra en brandskyddskontroll och vid den framkom en del anmärkningar. Några var av teknisk natur och där har vi beställt åtgärder. Det som också framkom var att det förvaras egendom i utrymmen utanför den egna bostaden och förråd. Det innebär brandrisk och kan utgöra hinder vid behov av utrymning och därför måste dessa föremål tas bort omgående. Styrelsen eller den som styrelsen utser kommer att göra regelbundna kontroller i våra byggnader för att säkerställa att dessa anvisningar följs.

Ett fungerande brandskydd är viktigt för allas säkerhet och styrelsen kommer att följa upp att dessa regler följs.

På hemsidan finns också en ”Brandskyddsrond för Lägenhet” utgiven av Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

 

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för brandskyddet i den egna bostaden och tillhörande förrådsutrymmen. Det innebär att strikt följa de lagar som reglerar detta samt föreningens stadgar och anvisningar från styrelsen.

 

Följande anvisningar ska följas av bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i Brf Ekoparken:

 • I lägenheten ska det finnas minst en brandvarnare.
 • Brännbara eller hindrande föremål får inte förvaras på loftgång.
 • Inga föremål får förvaras på våningsplan. Undantag kan göras för elfordon för rörelsehindrade, efter styrelsens godkännande av placering.
 • Inga föremål får förvaras utanför det egna källarförrådet eller i övriga allmänna utrymmen.
 • Det är absolut förbjudet att lägga något utanför kärlen i soprummen.
 • Fettfiltret i spiskåpan ska rengöras regelbundet.
 • Inga brandfarliga vätskor eller gaser får förvaras i källarförråd.
 • Grillning får inte ske på balkong.

 

Dessutom bör vi alla tänka på att

 • Att dörrar går helt igen när vi stänger dem.
 • Att inte släppa in obehöriga i våra byggnader.
 • Att inte lämna mobilladdare i eluttaget när de inte används.
 • Att inte lämna ett rum med tända ljus.
 • Att kolla batterier i brandvarnare varje år.
 • Att det ur brandsäkerhetssynpunkt är bra att stänga dörrar och fönster när man lämnar bostaden för en längre tid.

Ur lagen om brandfarliga och explosiva varor:

Aktsamhetskrav

6 §   Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av varorna och för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. Aktsamhetskravet omfattar även den som tillhandahåller en explosiv vara på marknaden utan att hantera varan. Lag (2016:379).

I händelse av förvaring av mycket brandfarlig gods eller risk för brand ringer man räddningstjänsten och beskriver vad som hänt och vad ni gjort. Normalt behöver man inte kontakta polisen. Fastighetsskötaren har rätt agera mot olaglig förvaring inom byggnaden för att skydda de boende.
...............................................................
Skydda dig och dina grannar mot brand

Ställ inget brännbart i trapphuset.

Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som t.ex. barnvagnar, tidningar och kartonger.

 Se till att dörrar går i lås.

Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.

Kontrollera brandvarnaren regelbundet.

I samtliga lägenheter ska det enligt föreningens ordningsregler finnas minst en fungerande brandvarnare.

Blockera inte trapphus eller loftgångar.

Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste komma fram.

Brandfarliga varor.

Förvara inte onödiga brandfarliga varor i lägenheten. Enligt lag är det förbjudet att förvara några brandfarliga varor i källarutrymmen.

Stäng in branden.

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

 Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet ( Det är din brandcell)! Larma 112! Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Uppdaterat 2019-05-03
Utskriftsvänlig sida
Brf Ekoparken. Odlingsvägen 3, 170 77 Solna.
Provided by Webforum